ศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด
จำนวนประชากรทั้งจังหวัดนครปฐม 0 คน ปี : ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 61
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 23 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 93 แห่ง
อำเภอ รายชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวนพื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนชุมชน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
รวมทั้งสิ้น ชาย หญิง
อำเภอเมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 0.00 0 0 0 0 0
เทศบาลนครนครปฐม 0.00 0 0 0 0 0
เทศบาลเมืองนครปฐม 0.00 0 0 0 0 0
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ 0.00 0 0 0 0 0
เทศบาลตำบลธรรมศาลา 0.00 0 0 0 0 0
เทศบาลตำบลดอนยายหอม 0.00 0 0 0 0 0
เทศบาลตำบลบ่อพลับ 0.00 0 0 0 0 0
เทศบาลตำบลมาบแค 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลตาก้อง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย 0.00 0 0 0 0 0
อำเภอนครชัยศรี เทศบาลตำบลนครชัยศรี 0.00 0 0 0 0 0
เทศบาลตำบลห้วยพลู 0.00 0 0 0 0 0
เทศบาลตำบลขุนแก้ว 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะทอง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส 0.00 0 0 0 0 0
อำเภอสามพราน เทศบาลเมืองไร่ขิง 0.00 0 0 0 0 0
เทศบาลเมืองสามพราน 0.00 0 0 0 0 0
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 0.00 0 0 0 0 0
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ 0.00 0 0 0 0 0
เทศบาลตำบลบางกระทึก 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 0.00 0 0 0 0 0
อำเภอกำแพงแสน เทศบาลตำบลกำแพงแสน 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม 0.00 0 0 0 0 0
อำเภอบางเลน เทศบาลตำบลบางเลน 0.00 0 0 0 0 0
เทศบาลตำบลลำพญา 0.00 0 0 0 0 0
เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม 0.00 0 0 0 0 0
เทศบาลตำบลบางหลวง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร 0.00 0 0 0 0 0
อำเภอดอนตูม เทศบาลตำบลสามง่าม 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน 0.00 0 0 0 0 0
อำเภอพุทธมณฑล เทศบาลตำบลศาลายา 0.00 0 0 0 0 0
เทศบาลตำบลคลองโยง 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา 0.00 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ 0.00 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด   0.00 0 0 0 0 0