ศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด
จำนวนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 0 คน ปี : ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 61
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 23 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 93 แห่ง
อำเภอ รายชื่อ
องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น
จำนวนบุคลากร
ข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น
อำเภอเมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
เทศบาลนครนครปฐม 0 0 0 0
เทศบาลเมืองนครปฐม 0 0 0 0
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ 0 0 0 0
เทศบาลตำบลธรรมศาลา 0 0 0 0
เทศบาลตำบลดอนยายหอม 0 0 0 0
เทศบาลตำบลบ่อพลับ 0 0 0 0
เทศบาลตำบลมาบแค 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลตาก้อง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย 0 0 0 0
อำเภอนครชัยศรี เทศบาลตำบลนครชัยศรี 0 0 0 0
เทศบาลตำบลห้วยพลู 0 0 0 0
เทศบาลตำบลขุนแก้ว 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะทอง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส 0 0 0 0
อำเภอสามพราน เทศบาลเมืองไร่ขิง 0 0 0 0
เทศบาลเมืองสามพราน 0 0 0 0
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 0 0 0 0
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ 0 0 0 0
เทศบาลตำบลบางกระทึก 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 0 0 0 0
อำเภอกำแพงแสน เทศบาลตำบลกำแพงแสน 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม 0 0 0 0
อำเภอบางเลน เทศบาลตำบลบางเลน 0 0 0 0
เทศบาลตำบลลำพญา 0 0 0 0
เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม 0 0 0 0
เทศบาลตำบลบางหลวง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร 0 0 0 0
อำเภอดอนตูม เทศบาลตำบลสามง่าม 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน 0 0 0 0
อำเภอพุทธมณฑล เทศบาลตำบลศาลายา 0 0 0 0
เทศบาลตำบลคลองโยง 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ 0 0 0 0
รวมทั้งหมด   0 0 0 0