ศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด
ทำเนียบผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ปี : ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.พ. 61
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 23 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 93 แห่ง
อำเภอ/ชื่อ อปท. ชื่อผู้บริหาร/ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
สำนักงาน มือถือ
อำเภอเมืองนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม -ว่าง- นายก อบจ.นฐ. 0-3496-0807 -ว่าง-
นายอนุสรณ์ บุญกวิน ปลัด อบจ. 0-3496-0807 08-1733-8007
เทศบาลนครนครปฐม นายเอกพันธ์ุ คุปตวัช นายกเทศมนตรี 0-3496-6440 08-9780-1111
นายถาวร จันทร์กล่ำ ปลัดเทศบาล 0-3496-6440 06-1406-9339
เทศบาลเมืองนครปฐม -ว่าง- นายกเทศมนตรี 0-3429-0593 -ว่าง-
นางสุภา บุทธยักษ์ ปลัดเทศบาล 0-3429-0593 08-3964-7307
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ นายพิทักษ์พล ตันกิตติวัฒน์ นายกเทศมนตรี 0-3438-7110 08-4615-9696
นายอำพล พรอารักษ์สกุล ปลัดเทศบาล 0-3438-7110 08-1365-5243
เทศบาลตำบลธรรมศาลา นายทวี กุลคำธรกิตติ์ นายกเทศมนตรี 0-3439-5200 08-1921-9978
นายชัยวุฒิ เนตรธรรมรัตน์ ปลัดเทศบาล 0-3439-5200 08-1763-4798
เทศบาลตำบลดอนยายหอม -ว่าง- นายกเทศมนตรี 0-3438-8230 -ว่าง-
นายมาโนช ไวว่อง ปลัดเทศบาล 0-3438-8230 08-6312-6240
เทศบาลตำบลบ่อพลับ นายณรงค์เดช สุระเสียง นายกเทศมนตรี 0-3425-7098 08-1856-9310
นายภัทรวาสน์ วงศ์กิตติโสภณ ปลัดเทศบาล 0-3425-7098 08-7159-2792
เทศบาลตำบลมาบแค นายเดชอดุลย์ บุญมี นายกเทศมนตรี 0-3497-6270 08-6997-6950
นายน้ำใจ เผือกเสน่ห์ ปลัดเทศบาล 0-3497-6270 08-7045-7604
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด นางพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3498-0700 08-9963-5153
นายปัญญา เสือคำ ปลัด อบต. 0-3498-0700 08-9825-4930
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม นายวิเชียร ร่อนอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3438-8435 09-5989-2629
นายศุทธวิทย์ สุดใจ ปลัด อบต. 0-3438-8435 08-9774-4540
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ นางสมพร ไทยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3427-1156 08-1942-3779
นายเจริญ ฤทธิ์เดช ปลัด อบต. 0-3427-1156 08-1995-5504
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3427-1969 08-9836-4483
นายศักดิ์ศิลป์ กิตติวงศ์ภักดี ปลัด อบต. 0-3427-1969 08-7158-7488
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง นายวัชรินทร์ เลี้ยงอำนวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3429-1769 08-1832-1121
นางสาวอภิเษก แสงปาริชาติ ปลัด อบต. 0-3429-1769 08-1777-6369
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง นายบุญมี สอนพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3424-8015 08-4945-9497
นางสาวปาณิชา มีคติธรรม ปลัด อบต. 0-3424-8015 09-2754-6363
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ นางทิฑรัตน์ ศิริรังษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3427-0253 06-1553-5551
นายณัฐพงษ์ สิริเวชชะพันธ์ ปลัด อบต. 0-3427-0253 09-0787-1381
องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน นายวิชาญ นะวาระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3439-5600 06-1953-6146
นายชัยรัตน์ สุมนานุสรณ์ ปลัด อบต. 0-3428-9106 08-1913-2941
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม นายสังคม มีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3420-9400 08-1942-4317
นายเทอดศักดิ์ เกิดสมเชื้อ ปลัด อบต. 0-3420-9400 08-6359-2728
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม นางสุวรรณ มังน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3496-1688-9 08-1942-3265
นางสาวน้ำทิพย์ เทศแก้ว ปลัด อบต. 0-3496-1688-9 08-9610-0815
องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก นายวีรยุทธ รัตนากรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3430-5971-4 08-1858-1141
นายเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์ ปลัด อบต. 0-3430-5971-4 08-1858-1141
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3426-1745 08-1552-4499
นายไชยศักดิ์ โกสัยวัตร์ ปลัด อบต. 0-3426-1745 09-8962-2038
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ นายนันทพันธ์ ปฐมเจริญสุขชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3437-8247 09-0969-5945
นายพิชัย พื้นชมภู ปลัด อบต 0-3438-7247 08-1373-5962
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู นายมานพ เปี่ยมคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3430-0737 08-1855-8265
พ.อ.อ.รณชัย แสงศรี ปลัด อบต 0-3430-0737 09-4495-9159
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม นายสำเริง เกิดปั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3428-6755 08-1763-4343
นางสาวมยุลี พิมพ์พาท ปลัด อบต 0-3428-6755 08-1705-9480
องค์การบริหารส่วนตำบลตาก้อง นายกิตจา ฉิ่งทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3497-4112 09-9325-2533
นายนรินทร์ เกิดฤทธิ์ ปลัด อบต 0-3497-4112 08-9411-2413
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา นายสุรชัย ผลประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3428-9739 08-1981-0811
นายชาญชนา แขวงอินทร์ ปลัด อบต 0-3428-9739 08-1857-0832
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง นายสุวิทย์ คณา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3498-5100 08-1572-0152
นายวัชรชัย หน่อทอง ปลัด อบต 0-3498-5100 08-1526-5229
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น นายสมบัติ พูนขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3498-3233 08-1839-9808
นายวินัย มงคลรัตนาสิทธิ์ ปลัด อบต 0-3498-3233 08-4011-4505
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน -ว่าง- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3490-0273 -ว่าง-
นางสาวโยษิตา จันทวงษ์ ปลัด อบต 0-3490-0273 08-6375-8092
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย นายณัฐ พรรณพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3430-0920 08-1821-3599
พ.จ.อ.อุระชัย จำชาติ ปลัด อบต 0-3430-0920 09-2278-6463
อำเภอนครชัยศรี
เทศบาลตำบลนครชัยศรี นายไชโย เหลืองมาตราฐาน นายกเทศมนตรี 0-3433-2124 08-1880-5787
นางสาวเพชรรัตน์ รัตนทองคง ปลัดเทศบาล 0-3433-2124 08-1907-6575
เทศบาลตำบลห้วยพลู นายคุณาณัฐศ์ เจริญเชื้อชนะ นายกเทศมนตรี 0-3426-5030-2 08-1808-2807
นายภาษิต ชนะบุญ ปลัดเทศบาล 0-3426-5030-2 08-5480-4520
เทศบาลตำบลขุนแก้ว นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรี 0-3490-0442 08-5148-4535
นายชนม์วรินทร์ ขยันหารัตนะ ปลัดเทศบาล 0-3490-0442 08-9897-2465
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี นายสอ อบเชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3433-1673 08-1449-9452
นายเทวัญ นวลมณี ปลัด อบต. 0-3433-1673 09-0963-1716
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค นายสมบุญ สุขวัฑฒะโก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3422-7880 08-9910-2522
นายสมปราชญ์ พันธ์มี ปลัด อบต. 0-3422-7880 08-1985-6787
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก -ว่าง- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3433-2727 -ว่าง-
นายมงคล กลางสุพรรณ์ ปลัด อบต. 0-3433-2727 08-1856-2997
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว นายกรวิชญ์ ชื่นชมน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3433-1016 08-1880-4386
นายอวยพร โภชากร ปลัด อบต. 0-3433-1016 08-0580-3625
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ นายณรงค์ชัย คงยั่งยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3433-8413 08-1858-1817
-ว่าง- ปลัด อบต. 0-3433-8413 -ว่าง-
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา นายวีระ เหลียวตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3433-1904 08-1942-7469
พ.จ.อ.บุญรุ้ง คูณทวี ปลัด อบต. 0-3433-1904 08-6888-4251
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด นายพจน์ มีชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3422-7122 08-7975-8031
จ.ส.อ.ธัญญา อ้นคง ปลัด อบต. 0-3422-7122 08-1843-9951
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ นายพนม กะสิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3420-6261 08-1904-7061
-ว่าง- ปลัด อบต. 0-3420-6261 -ว่าง-
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ นายประชา ฟุ้งขจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3420-6741 08-6768-0478
นายอุดม อริยวาณิชกุล ปลัด อบต. 0-3420-6741 08-1364-2076
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะทอง นายเอนก ตะโกพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3433-2927 08-1439-9449
นางติยาภรณ์ อ่อนมั่นคง ปลัด อบต. 0-3433-2927 08-3772-5243
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3420-8779 08-1378-3364
นางนิตยา สุนทรศารทูล ปลัด อบต. 0-3420-8739 08-1941-4494
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ นายณรงค์ ชูราศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3423-9660 08-9887-6843
นายสุพจน์ เรืองประชา ปลัด อบต. 0-3423-9660 08-0669-6633
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน นายมนตรี สงวนจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3433-3765 08-1916-6519
นายประเสริฐ กิจกนกศร ปลัด อบต. 0-3433-3765 08-4158-0807
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง นายประเสริฐ เขียวคูหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3423-9514 08-9235-1827
นายฉัตร์นภัส ลาภผล ปลัด อบต. 0-3423-9514 08-1942-7371
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก นางมารยาท วงษ์ปิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3496-1222 08-9547-1584
นางสาวธีรยา โตภานุรักษ์กุล ปลัด อบต. 0-3438-9074 08-1299-4996
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู นายไพเวช ศรีสุทธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3426-5074 08-1777-9449
นายอัครเดช ชื่นมนัส ปลัด อบต. 0-3426-5074 08-9774-7062
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด นายอาทร สูญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3426-5448 08-1911-1971
นางสุภาวดี กรรณสูต ปลัด อบต. 0-3426-5448 08-9254-9612
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายบุญเสริม หาญสมัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3426-5082-5 08-1809-3561
นายประเสริฐ มั่งประเสริฐ ปลัด อบต. 0-3426-5082-5 08-6543-6336
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า นางสมจิต นัดสูงวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3427-7090 08-1995-6516
น.ส.อรทัย รัตนวิมล ปลัด อบต. 0-3427-7099 08-1668-7533
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า นายสันต์ สุภิเวก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3490-0440 08-1923-5985
นายวิริยะ สินเกษม ปลัด อบต. 0-3490-0440 08-1378-4409
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย นายสมัชชา ทองสิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3429-9958 08-1296-3222
นางณัฐณิชา อนุกูลเวช ปลัด อบต. 0-3429-9958 08-1736-3400
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส นายประสาท รับพรพระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3499-0674 08-9160-7271
นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกฤต ปลัด อบต. 0-3499-0674 08-1554-5220
อำเภอสามพราน
เทศบาลเมืองไร่ขิง นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรี 0-3431-1749 08-1302-0296
นายเจริญ กวยรักษา ปลัดเทศบาล 0-3431-1749 08-1899-7881
เทศบาลเมืองสามพราน นายไพบูลย์ ภุชชงค์ นายกเทศมนตรี 0-3431-1962 08-1818-6565
นายอำพล ยุติโกมินทร์ ปลัดเทศบาล 0-3431-1962 08-1929-4139
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม นายวสันต์ อยู่ประจำ นายกเทศมนตรี 0-2497-3950-9 09-8689-9682
นายศุภชัย วงศ์ลำดวน ปลัดเทศบาล 0-2497-3950-9 08-1340-4429
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรี 0-2429-7006 08-1922-0431
นายอยุวัฒน์ ลีระกุล ปลัดเทศบาล 0-2429-7006 08-1924-8194
เทศบาลตำบลบางกระทึก นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรี 0-2482-7213 08-7484-7669
นายปรีชา เสียงเจริญ ปลัดเทศบาล 0-2482-7213 08-9254-8838
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายมานพ กิจฉลอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3428-7529 08-1846-0034
นายโอบบุญ นิมิบุตร ปลัด อบต. 0-3428-7529 09-2264-1814
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง นายชินปพัฎฐ์ ประเสริฐมรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3431-8666 08-1889-0226
นายชยุตธน บุญทน ปลัด อบต. 0-3431-8666 09-7083-4572
องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด นายสัมฤทธิ์ แก้วเกร็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3432-1948 08-1929-1433
นางสาวสุวรรณา ภุชชงค์ ปลัด อบต. 0-3432-1948 09-5656-5264
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย นายวิทยา ชิวค้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3439-3427-8 08-1627-1729
นายนัฏฐพล สุขนันทฬส ปลัด อบต. 0-3439-3427-8 08-6744-4164
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน นายบุญชาติ พุ่มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3438-5111 08-1936-8433
นายสัมพันธ์ ใช้โฉมยงค์ ปลัด อบต. 0-3438-5111 08-1870-7607
องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง นายนิคม ลิ้มสงวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3432-1314 08-1685-3529
นายบัญชา คงศรี ปลัด อบต. 0-3432-1314 08-9254-8828
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด นายนิวัติ หิรัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3490-0802 08-9115-5577
นายวิชา วัฒนสังข์สิทธิ์ ปลัด อบต. 0-3490-0802 08-9476-9737
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ นายเอนก น้อยพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3498-0131 08-1854-3961
นายธำรง พงศ์จันทรเสถียร ปลัด อบต. 0-3498-0131 08-1833-6751
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา -ว่าง- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3498-1323 -ว่าง-
-ว่าง- ปลัด อบต. 0-3498-1323 -ว่าง-
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา นายสมผล เจียระธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3439-7060 08-1409-5683
นายพรสุวรรณ สุนทรศารทูล ปลัด อบต. 0-3439-7060 09-0996-9646
องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา นางวาสนา กลิ่นพยอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3490-0730 08-1824-2458
นายโอฬาร เหล่าประพยูรศิริ ปลัด อบต. 0-3490-0730 08-1824-0677
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นายสมชาย ภู่ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3497-9289 08-1856-5864
-ว่าง- ปลัด อบต. 0-3497-9289 -ว่าง-
อำเภอกำแพงแสน
เทศบาลตำบลกำแพงแสน -ว่าง- นายกเทศมนตรี 0-3435-1083 08-4079-0943
-ว่าง- ปลัดเทศบาล 0-3435-1083 -ว่าง-
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก นายอรุณ เล้าอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3437-5050-1 09-2656-5195
นายสุชาติ มาบัว ปลัด อบต. 0-3437-5050-51 08-1935-8043
องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ นายเสริม มีผิวหอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3496-7823-4 08-1856-5489
นางสายพิน เหลืองวัฒนวิไล ปลัด อบต. 0-3496-7823-24 08-1981-1645
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง นายอดุลย์กิตติ วุฒาพานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3434-1523 08-1763-6299
นายไพรัตน์ ตากสุนทร ปลัด อบต. 0-3434-1523 08-1441-8114
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม นายอนุชา กุลดิลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3497-0740 08-7986-8614
จ.อ.สนิท ชมเทศ ปลัด อบต. 0-3497-0740 08-9741-7450
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม นายภูริ เนตรสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3496-2693 08-6419-6465
นางสาวเรวดี สระสรวง ปลัด อบต. 0-3496-2693 08-1986-5741
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย นายวีระศักดิ์ ศักดิ์สกุลพรชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3438-4594 08-1943-8355
จ.ส.ต.วิรัช สุมูลเวช ปลัด อบต. 0-3438-4594 08-6880-8884
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง นายสมคิด เปี่ยมคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3497-2055 08-1880-6511
-ว่าง- ปลัด อบต. 0-3497-2055 -ว่าง-
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว นายสันติ ธนผลเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3499-7064-5 08-1851-5511
นายประสานชัย หนูรัตน์ ปลัด อบต. 0-3499-7064-65 08-1194-6029
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา นายสุวัจชัย เกียรติสกุลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3438-3018 08-1943-0769
ว่าที่ ร.ต.ไพรัช แสงจันทร์ ปลัด อบต. 0-3438-3017-18 08-4545-5653
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง นายวัชร ไม้ชัยมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3497-1063 08-4884-8889
นายสุเมธ สถานุพันธ์ ปลัด อบต. 0-3497-1063 08-1995-1257
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง นายสมบูรณ์ สาเพิ่มทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3410-0670 08-1922-7890
นางสาวจิราภรณ์ อินทรเรืองศรี ปลัด อบต. 0-3410-0670 08-1880-4741
องค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล นายสายชล พูสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3496-6535 08-1942-1246
นายสุรินทร์ ท่าน้ำตื้น ปลัด อบต. 0-3496-6535 08-7161-4477
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว นายสมพร พภักตร์จันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3435-2068-9 08-1848-5557
นายจอมใจ กองเกตุใหญ่ ปลัด อบต. 0-3435-2068-9 08-1995-5850
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน นายธงชัย โชคดำรงสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3435-3051 09-0262-1524
พ.จ.ต.มานะ บางสวนหลวง ปลัด อบต. 0-3435-3051 08-9919-2840
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม นายบุญแสง สุวรรณชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3499-8073-4 08-1814-5802
นางสาวมุกดาวัลย์ มาบัว ปลัด อบต. 0-3499-8073-4 08-7066-6874
อำเภอบางเลน
เทศบาลตำบลบางเลน นายอภิวัฒน์ เค้าภูไทย นายกเทศมนตรี 0-3439-1212 08-1857-6299
นายสุเทพ ด้วงเงิน ปลัดเทศบาล 0-3439-1212 08-1621-9912
เทศบาลตำบลลำพญา -ว่าง- นายกเทศมนตรี 0-3496-7025-6 08-1851-5363
นางนุสรา ไพรวรรณ์ ปลัดเทศบาล 0-3496-7025-6 08-1612-6868
เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม นายธวัตร์ ธรรมเจริญ นายกเทศมนตรี 0-3496-2019 08-1946-1869
จ่าเอกสละ เจริญผล ปลัดเทศบาล 0-3496-2019 08-1941-0764
เทศบาลตำบลบางหลวง ด.ต บำรุง วิมูลชาติ นายกเทศมนตรี 0-3439-9310 08-1995-2727
นายวสวัตติ์ สุทธิ ปลัดเทศบาล 0-3439-9310 08-1732-2176
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า -ว่าง- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3499-4311 -ว่าง-
ส.ต.ท.ประเสริฐ มีฤทธิ์ ปลัด อบต. 0-3499-4311 08-9206-8310
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง นายบุญเส็ง จูมัจฉะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3439-9391 08-1941-1706
ส.ต.ท.สวอง แก้วรัตน์ ปลัด อบต. 0-3439-9391 09-3627-6966
องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี นายสมจิต สมบุญเก่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3496-2102 08-7501-6250
นายสุรัตน์ รัตนะ ปลัด อบต. 0-3496-2102 08-1378-8900
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน นายธีรชัย ดาวเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3430-1041 08-1941-0355
นายถวัลย์ ปรีชา ปลัด อบต. 0-3430-1041 08-0112-4184
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา นายอู๋ ภาสุวเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3499-5229-30 09-1246-8889
นายมิน ทองใบ ปลัด อบต. 0-3499-5229-30 08-8544-7775
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง นายวีระ เปี่ยมอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3499-4042-4 08-1880-9524
นางพรรณี ศิริวงษ์ ปลัด อบต. 0-3499-4042-4 08-0024-2614
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ -ว่าง- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3427-6000-1 -ว่าง-
จ่าเอกไกรสร ศรีอำไพ ปลัด อบต. 0-3427-6000-1 06-1392-9705
องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ นายสยาม แจ่มกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3496-3110 08-1912-2958
นางสาวทิพวรรณ บรรเลง ปลัด อบต. 0-3496-3110 08-1705-4283
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นางสาวกฤตติกา วงษ์ชื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3437-1512 08-1297-6741
นายเกรียงไกร ประคองศักดิ์ ปลัด อบต. 0-3437-1512 08-1318-1146
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า นางสาวปัญจพัฒน์ เกียรติไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3499-1042-3 08-9897-8384
นายชีวิต ไพรวรรณ์ ปลัด อบต. 0-3499-1042-3 08-9378-7447
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม นายทรงวุฒิ ทองบัวศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3499-2199 08-1849-9313
นายธงชัย อำนาจนิกร ปลัด อบต. 0-3499-2199 08-7999-4875
องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล นายเฉลิมพล ซังฮี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3439-9177 08-1929-9694
นายณัฐพงศ์ ตะพัง ปลัด อบต. 0-3420-1182 08-1526-5171
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3496-7030-31 08-1659-7371
นางสุรีย์ ดนุดล ปลัด อบต. 0-3496-7030-31 08-1496-5092
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง นายมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3496-3219 08-1944-9644
นายสามารถ ข่ายคำ ปลัด อบต. 0-3496-3219 08-1949-8575
องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร นายจรัญ วงศ์วาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3499-1526 08-1735-9679
นางสาวสุชาดา โพธิจักร ปลัด อบต. 0-3499-1526 09-3339-0358
อำเภอดอนตูม
เทศบาลตำบลสามง่าม นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรี 0-3438-1129 08-1943-1300
นายณัฐพงศ์ แสนใจ ปลัดเทศบาล 0-3438-1129 08-9919-9343
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย นายจำปี เหล่าปาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3490-0547 08-1375-8639
นายเทพกาญจน์ เกียรติศิริ ปลัด อบต. 0-3490-0547 09-7054-2312
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ นายชัยวัฒน์ มนัสวงษ์กาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3497-5577 08-9746-5515
สอ.รณกร มิตตานนท์ ปลัด อบต. 0-3497-5577 08-5180-0548
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง นายเทือง สานแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3490-0527 08-9415-3503
นายเกริกศักดิ์ พลอยพิชัย ปลัด อบต. 0-3490-0527 08-1856-4783
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา นายเมือง รักจ้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3496-6459 08-1948-6720
นางสาวนงนภัส การะนัด ปลัด อบต. 0-3496-6459 08-1843-3192
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก นายชาตรี โพธิ์ทองนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3496-5949 08-7160-4981
นางอารีย์นันท์ ตั้งอยู่ดี ปลัด อบต. 0-3496-5949 08-1705-3668
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน นายองอาจ ปิ่นพยอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3496-8640 08-9226-9442
นายชาตรี เจนวรางกูร ปลัด อบต. 0-3496-8640 08-1571-0345
อำเภอพุทธมณฑล
เทศบาลตำบลศาลายา นายณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรี 0-2889-2103 08-3565-6656
นายมนัส นพรัตน์ ปลัดเทศบาล 0-2889-2141 08-6788-4242
เทศบาลตำบลคลองโยง นายสมเกียติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรี 0-3429-8185 08-1371-5096
นายจรูญ ขุนทรง ปลัดเทศบาล 0-3429-8185 08-1874-0119
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา นายอำนวย เหมือนวงศ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-2431-3434 08-1424-8152
นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์ ปลัด อบต. 0-2431-3434 08-1351-5657
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0-3499-0260 08-1929-7034
นางสาวปาริชาต บุรณศิริ ปลัด อบต. 0-3499-0260 09-4862-4854