ศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด
ทำเนียบผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ปี : ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 61
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 23 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 93 แห่ง
อำเภอ/ชื่อ อปท. ชื่อผู้บริหาร/ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
สำนักงาน มือถือ
อำเภอเมืองนครปฐม
อำเภอนครชัยศรี
อำเภอสามพราน
อำเภอกำแพงแสน
อำเภอบางเลน
อำเภอดอนตูม
อำเภอพุทธมณฑล