เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 1
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
เจ้าหน้าที่การประปา 1
ช่างโยธา 1
ช่างไฟฟ้า 1
ช่างสำรวจ 1
ช่างเขียนแบบ 1
 
เจ้าพนักงานธุรการ 2
เจ้าพนักงานพัสดุ 2
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2
เจ้าพนักงานห้องสมุด 2
นายช่างเขียนแบบ 2
นายช่างโยธา 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
 
บุคลากร 3
นักวิชาการเงินและบัญชี 3
นักวิชาการคลัง 3
นักพัฒนาชุมชน 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
นักวิชาการสุขาภิบาล 3
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3
นิติกร 3
วิศวกรโยธา 3
นักวิชาการศึกษา 3
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 3
สันทนาการ 3
นักวิชาการสาธารณสุข 3
 

***หมายเหตุ : เอกสารทั้งหมดจัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบ
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่กลุ่มงานมาตราฐานการบริหารงานบุคคล สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม