.

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานการแข่งขันประเพณีกติกาฟุตบอล 119 ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ที่จังหวัดนครปฐม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2... (ดู : 9)