.

ชาวนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมพิธีตำขนมจีนจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลมาบแค กว่า 1,000 คน โดยถือเป็นการสืบสานประเพณีการทำขนมจีนโบราณที่มีมากว่า 100 ปี ห้คงอยู่ และปลูกจิตสำนึกให้คนตระหนักถึงคุณค่าและความส... (ดู : 40)