.

จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ปณิธานความดี ปีมหามงคล ประจำปี 2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการขยายบทบาทศูน... (ดู : 42)