.

รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ. ดร. สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ผศ. ดร. ชานันก์ สุดสุข ที่ปรึกษาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์... (ดู : 23)