ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มารายงานตัวเพื่อรับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ ณ อปท.ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลาง จ.นครปฐม