กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น


นายประมูล อุ่นเรือน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น


นางสาวอารมณ์ ลบแย้ม
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ


นางสาวธิดาทิพย์ วาจาบัณฑิตย์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ


นายธีรวัฒน์ ทองแก้ว
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ


นางธันย์ชนก สโมทัย
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงาน


นางสาวจารุวรรณ อมรธนะภิญโญ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงาน


นางสาวอรพรรณ พุ่มเกษม
เจ้าหน้าที่ วถ.1