กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น


นายวันชัย ธรรมนิตยางกูร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น


นางสาวอารมณ์ ลบแย้ม
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ


นางสาวธิดาทิพย์ วาจาบัณฑิตย์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ


นางสาวยุวกรณ์ ฉิมมี
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ


นายธีรวัฒน์ ทองแก้ว
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ


นางธันย์ชนก สโมทัย
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงาน


นางสาวจารุวรรณ อมรธนะภิญโญ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงาน


นางปาริชาติ วงศ์ศิริ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น