กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์


นางสาวกัญญา อดิตโต
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์


นางสาวสมฤทัย ยุ่นสมาน
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวฉัตรดาว แดงมา
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


นายศรีศักดิ์ มีรักษา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ


นายทินภัทร สาเพิ่มทรัพย์
พนักงานจ้างทั่วไป