กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์


นางสาวกัญญา อดิตโต
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์


ร.ต.ชำนัญ รัตนสีมา
นิติกร ชำนาญการ


นางสาวกิตติยา กมลเวช
นิติกร ชำนาญการ


นางสาวฉัตรดาว แดงมา
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


นายศรีศักดิ์ มีรักษา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ


นายทินภัทร สาเพิ่มทรัพย์
พนักงานจ้างทั่วไป