กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น


นายจรินทร์ อิ้วสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฯ


นางสาวชลันธรณ์ บัวจอม
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ


นางสาวสุวดี กันภัย
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ


นางสาวอังคณา สุภาพ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ


นางสาวพลอยตะวัน จงอักษร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวธนัฏฐา เส็งสาย
พนักงานจ้างทั่วไป