กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ


นางสาววิลาวัณย์ จตุพนาพร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน และการตรวจสอบ


นางสาววันทนา ถิ่นวงษ์แย
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางพรชนันต์ ชัยพรหมนฤทัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางสาวณัฐฐิรา ด่านกระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวปรารถนา วีระวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางสาวพัชรา อุ่นอ่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางวนา สำราญทรัพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน