กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ


นางสาววิลาวัณย์ จตุพนาพร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน และการตรวจสอบ


นางสาววันทนา ถิ่นวงษ์แย
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางพรชนันต์ ชัยพรหมนฤทัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางสาวปรารถนา วีระวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางสาวณัฐฐิรา ด่านกระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


นางนงเยาว์ ฉิมมี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางสาวพัชรา อุ่นอ่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางวนา สำราญทรัพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน