ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวฐปานีย์ มครศวรรยธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวชลธิชา กวยทิ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสมร จันทราศรี
เจ้าหน้าที่ วถ.2