ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางฐปานีย์ มครศวรรยธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวชลธิชา กวยทิ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายจิรวัฒน์ วงษ์คงคำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2